REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ
ŚWIĘTOKRZYSKA JATKA
27-29 lipca 2018r., Czarnocin (pow. kazimierski)

1. Organizator*

 • Organizatorem imprezy jest:

Łukasz Korzeniewski

2. Termin i miejsce

 • 27-29 lipca 2018r.
 • Baza rajdu: Zespół Szkół w Czarnocinie (woj. świętokrzyskie)
 • Szczegółowy program zostanie opublikowany w osobnym komunikacie, najpóźniej do dnia 30.06.2018 roku.

3. Trasy

 • Trasa mini (BNO) ok. 2-3 km.
 • Trasa piesza 25 km (+/- 3 km) – TP 25 – limit czasowy 8 godzin.
 • Trasa piesza 50 km (+/- 5 km) – TP 50 – limit czasowy 13 godzin.
 • Trasa piesza 100 km (+/- 10 km) – TP 100 – limit czasowy 24 godziny.
 • Trasa rowerowa 50 km (+/- 5 km) – TR 50 – limit czasowy 7,5 godziny.
 • Trasa rowerowa 130 km (+/- 10 km) – TR 130 – limit czasowy 13,5 godziny.
 • Na trasach, za wyjątkiem trasy mini, mniej więcej w połowie dystansu przewidziany jest punkt odżywczy.
 • Trasy są wyznaczone w postaci punktów kontrolnych oznaczonych lampionami o wymiarach 30x30cm wyposażonych w elementy odblaskowe.
 • Trasy wyznaczone są na terenach publicznych. Obowiązkiem startujących jest zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa (w tym o Ruchu Drogowym).
 • Droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników.
 • Faktycznie pokonany dystans może różnić się od podanego powyżej.
 • Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.
 • Charakter terenu: teren pagórkowaty, przeważnie odkryty, podłoże zróżnicowane, głównie pola, łąki oraz gdzieniegdzie lasy. Na całym terenie sieć dróg, ścieżek polnych oraz leśnych.
 • Skala mapy 1:50 000. Mapa autorstwa Wydawnictwo Compass.

4. Klasyfikacja

 • Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się wyłącznie na podstawie karty startowej. Zagubienie lub zniszczenie karty uniemożliwiające potwierdzenie obecności na punktach kontrolnych skutkuje niesklasyfikowaniem.
 • Każdy zawodnik powinien osobiście odwiedzić każdy z punktów kontrolnych i potwierdzić to w odpowiedni sposób na karcie startowej. W przypadku tras rowerowych dotarcie na punkt kontrolny bez roweru będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją.
 • Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na wszystkich trasach jest dowolna.
 • Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej 3 punkty kontrolne.
 • Zasady klasyfikacji zawodników, w kolejności:
 • liczba zaliczonych punktów kontrolnych,
 • w przypadku takiej samej liczby zaliczonych punktów kontrolnych – czas zawodnika na mecie.

5. Rezygnacja w trakcie zawodów

 • W przypadku wycofania się zawodnika zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora.
 • Organizator nie odpowiadają za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Możliwy jest transport zawodnika do bazy zawodów za dodatkową opłatą w wysokości 20 złotych.

6. Limit czasu

 • Za przekroczenie limitu czasu o każde rozpoczęte 5 minut, liczba zaliczonych punktów kontrolnych zostaje pomniejszona o 1 PK.
 • Zawodnik ma obowiązek samodzielnego kontrolowania limitu czasu dla swojej trasy.
 • Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy po upływie limitu czasu pozostaną na trasie.

7. Dyskwalifikacje

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:

 • w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 • w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

8. Nagrody

 • Dyplomy i ewentualne nagrody rzeczowe zostaną przyznane dla trzech najlepszych mężczyzn oraz kobiet na każdej trasie. Każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma na mecie oryginalny medal potwierdzający uczestnictwo w zawodach.

9. Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba, która:

 • zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść,
 • wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.swietokrzyskajatka.pl (tylko do 25.07.2018 r.) lub w Biurze Zawodów,
 • podpisała oświadczenie o udziale w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • dokonała stosownej opłaty startowej – przelewem na konto organizatora bądź gotówką w bazie rajdu,
 • osoba poniżej 18. roku życia musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w imprezie,
 • osoba poniżej 16. roku życia może wziąć udział w imprezie tylko pod stałą opieką osoby, która ukończyła 21 lat.

10. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej wynosi:

piesza 25 / rowerowa 50 piesza 50 i 100 / rowerowa 130
Przelewem do 6 lipca 2018r. 45 zł 55 zł
Przelewem do 25 lipca 2018r. 60 zł 70 zł
Gotówką w biurze zawodów 75 zł 90 zł

Mieszkańcy Gminy Czarnocin mają prawo do zniżki w wysokości 50% opłaty startowej.

Na trasie mini (BNO) mieszkańcy Gminy Czarnocin są zwolnieni z opłaty startowej. Dla pozostałych uczestników opłata startowa wynosi 10 złotych.

Dane do przelewu:
Łukasz Korzeniewski
04 1160 2202 0000 0003 1947 4985

W tytule przelewu prosimy dopisać „Świętokrzyska Jatka”, imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj trasy.

 1. Wyposażenie
  1. Wyposażenie zabronione
   • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
   • nawigacja GPS używana w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy
  2. Wyposażenie obowiązkowe
 • telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu organizatora
 • folia NRC
 • dokument tożsamości
 • latarka, najlepiej czołówka (obowiązkowa na trasach TP 100/TR130, zalecana na pozostałych)3. Wyposażenie zalecane
   • kompas
   • apteczka
   • zapas prowiantu
   • odpowiednia odzież i nakrycie głowy

12. Świadczenia

 • dwa noclegi w bazie rajdu (uczestnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory),
 • szatnie, toalety, prysznice w bazie rajdu,
 • wrzątek do celów spożywczych,
 • gorący posiłek i napoje na mecie,
 • kolorowa mapa wraz z opisem trasy i zaznaczonymi punktami kontrolnymi,
 • karta startowa,
 • nagrody oraz pamiątkowy medal uczestnictwa.

13. Rezygnacja przed startem i zwrot opłat

Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej do dnia 22.07.2018r.

14. Procedura w razie wypadku

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innym zawodnikom w razie wypadku. Konsekwencją nie udzielenia pomocy jest dyskwalifikacja.
 • Zawodnicy w pierwszej kolejności zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym i jeśli to niezbędne zawiadomienia odpowiednich służb ratowniczych.
 • Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.
 • Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
 • Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.
 • Ważne numery telefonów oraz adresy znajdować się będą w informacjach dla zawodników.
 1. Zakazy i obowiązki
 • Obowiązuje zakaz używania urządzeń nawigacji satelitarnej w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy. Złamanie tego postanowienia będzie skutkować dyskwalifikacją.
 • Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 • Obowiązuje zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy przerywają rywalizację na trasie.
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych jest niedozwolone i karane dyskwalifikacją.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi. Pozostawienie śmieci w miejscu do tego niewyznaczonym karane będzie dyskwalifikacją.
 1. Protesty
 • Uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje uwagi i protesty dotyczące wyników imprezy do 3 dni od momentu ukazania się wyników wstępnych na stronie internetowej imprezy. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów, wyniki będą uznawane za oficjalne i ostateczne.
 1. Wyniki
  1. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na stronie internetowej zawodów (www.swietokrzyskajatka.pl)
  2. Organizator poda wyniki wstępne w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia rywalizacji.
  3. Wyniki oficjalne powinny pojawić się nie później niż 2 tyg. po zakończeniu zawodów.

18. Postanowienia końcowe

 • Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy i godziny startu lub wydłużenia limitu czasowego w przypadku niesprzyjających okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników.
 • Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na start, tracą prawo do opłaty startowej i świadczeń.
 • Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa podczas pokonywania trasy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
 • W przypadku stwierdzenia przez zawodnika sytuacji na trasie, która może stanowić zagrożenie dla innych zawodników zobowiązany jest on do powiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 • Zgłoszenie po 22 lipca 2018 roku nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje oraz żywność w napotkanych po drodze sklepach.
 • Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data urodzenia i miejscowość podane w zgłoszeniu) oraz na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

*Podmiot organizujący może ulec zmianie. W takim przypadku uczestnicy zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani drogą mailową.

 

regulamin 2018 – wersja pdf

regulamin 2018 – wersja doc

______________________________________

regulamin 2017 – wersja pdf

regulamin 2017 – wersja doc

______________________________________

regulamin 2016 – wersja pdf

regulamin 2016 – wersja doc

PageLines